ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Παρακαλούμε για την αποστολή των σχολίων σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση diabouleysi@agandreashosp.gr

Παρακαλούμε στο ενυπόγραφο μήνυμά σας να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ο διαγωνισμός που αναφέρεστε

 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Προμήθεια «μίας (1) φορητής συσκευής High Flow Oxygen Therapy»Προϋπολογισμός:  6.800 € ΜΕ ΦΠΑ 24%.(Ημ. αναρτ. 14.05.2021)

 Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 17852/10-5-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια «μιας (1) φορητής συσκευής High Flow Oxygen Therapy»Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 21/5/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ TΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ. 18626/14-05-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ Β’ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  (Ημ. αναρτ. 14.05.2021)
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ: ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς Β΄δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια:5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 18-05-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ.Προμηθειών Τηλ.2613-601952

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  Α΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  (Ημ. αναρτ. 13.05.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020  με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς  Α΄διαβούλευση των  υπ αριθμό.17310/05-05- 2021  τεχνικών προδιαγραφών στο Νοσοκομείο μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 24-05-2021  την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο  Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  Α΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Ημ. αναρτ. 11.05.2021)

«ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  α) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, β) ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ, γ) ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝΠ.»Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020  με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς  Α΄διαβούλευση των  υπ αριθμό. 17315/05-05-2021 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: 1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  α) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, β) ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ, γ) ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» στο Νοσοκομείο μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 21-05-2021  την ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 40.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Ημ. αναρτ. 07.05.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 17526/7-5-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Αναπνευστήρα προς χρήση στο Τμήμα του Μαγνητικού Τομογράφου». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 14/5/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613-601-852. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Α' ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ημ. αναρτ. 28.04.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια:«ΕΝΟΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»  του Νοσοκομείου μας.

        Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 10/05/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr 

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο

Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ TEXNIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO   (Ημ. αναρτ. 27.04.2021)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ 834/10-12-2015 ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr  ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΝΟΥ  ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :   ΤΗΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO  ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ  10-05-2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00 π.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ TEXNIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO (Ημ. αναρτ. 26.04.2021) 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ 834/10-12-2015 ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr  ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΝΟΥ  ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :   ΤΗΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO  ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ  10-05-2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00 π.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ», CPV  18300000-2 (Ημ. αναρτ. 23.04.2021) 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια στολών εργασίας διάφορες με CPV  18300000-2. Προϋπολογισμός: 43.554,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 07-05-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ», CPV  33157100-6.(Ημ. αναρτ. 21.04.2021) 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια μασκών προσώπου με CPV  33157100-6.Προϋπολογισμός: 63.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28-04-2021 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Ημ. αναρτ. 21.04.2021) 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ».Προϋπολογισμός: €26.640,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28-04-2021 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872-854

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Ημ. αναρτ. 21.04.2021) 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ».Προϋπολογισμός: €45.860,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28-04-2021 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872-854

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (05-05-2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ B’ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) (Ημ. αναρτ. 20.04.2021) 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες Μεταφορών (εκτός από μεταφορικών αποβλήτων). Προϋπολογισμός: 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26-04-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ημ. αναρτ. 20.04.2021) 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την υπηρεσία ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ με προϋπολογισμό 92.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28-04-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 15:00μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2610-227896

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡOΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»Προϋπολογισμός:  9.200,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (Ημ. αναρτ. 14.04.2021) 

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 14723/14-4-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Φυγόκεντρου για το Αιματολογικό Εργαστήριο».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23/4/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (27-04-2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ CPV: 33141620-2  (Ημ. αναρτ. 14.04.2021)  

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  την προμήθεια  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ CPV: 33141620-2 με προϋπολογισμό 7.700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 15:00μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2610-227896

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% (Ημ. αναρτ. 14.04.2021)  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ: ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr  των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια:5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23-04-2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601952

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% (Ημ. αναρτ. 09.04.2021) 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ: ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr  των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια:5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 16-04-2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601952

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ FHD» Προϋπολογισμός: 99.200€ με ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 07.04.2021)

 Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13647/7-4-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Πλήρους συστήματος βρογχοσκοπίου FHD».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 13/4/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (14-04-2021)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.500€ ΜΕ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 06.04.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13415/6-4-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Κλίνης ανάνηψης νεογνών».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.grΠληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (13-04-2021)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000€ ΜΕ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 06.04.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13417/6-4-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Θερμοκοιτίδας εντατικής νοσηλείας νεογνών».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (13-04-2021)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΥΨΙΣΥΧΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000€ ΜΕ ΦΠΑ  (Ημ. αναρτ. 06.04.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13416/6-4-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Νεογνικού αναπνευστήρα υψίσυχνου / συμβατικού αερισμού».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.grΠληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (13-04-2021)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ) (Ημ. αναρτ. 06.04.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης Διοικητή, προχωρά σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 08-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών Τηλ.2613-601854 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ CPV: 33141620-2 (Ημ. αναρτ. 02.04.2021)

 Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  την προμήθεια  ΜΕΤΡΗΤΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ CPV: 33141620-2 με προϋπολογισμό 9.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 9-04-2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 15:00μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2610-227896

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  Α΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ (headlight)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» (Ημ. αναρτ. 01.04.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020  με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς  Α΄διαβούλευση των  υπ αριθμό. 12311/30-03-2021 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:  «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ (headlight)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 12-04-2021 την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο  Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) (Ημ. αναρτ. 01.04.2021)

 Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες Μεταφορών (εκτός από μεταφορικών αποβλήτων)Προϋπολογισμός: 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 08-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (15-04-2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας ενός  «Έγχρωμου  φορητού υπερηχοτομογράφου»  Προϋπολογισμός: 34.040,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Ημ. αναρτ. 01.04.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 11866/26-3-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός  «Έγχρωμου  φορητού υπερηχοτομογράφου». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 7/4/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (14-04-2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ B' ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  (Ημ. αναρτ. 31.03.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Β' δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ»   του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 06/04/2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr   Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο  Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (15-04-2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» (Ημ. αναρτ. 31.03.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη:

1.    ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

2.    ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ΦΟΡΗΤΟ

3.    ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ΦΟΡΗΤΟ

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν από αύριο 01-04-2021 ημέρα Πέμπτη  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ) (Ημ. αναρτ. 29.03.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης Διοικητή, προχωρά σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 08-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών Τηλ.2613-601854

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  Προϋπολογισμός: 13.000€ με ΦΠΑ 24%(Ημ. αναρτ. 26.03.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.grτου υπ’ αριθμ. πρωτ. 11887/26-3-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  ενός «Μικροσκοπίου ψηφιακής τεχνολογίας για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 1/4/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.grΠληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ «ΑΕΡΙΩΝ», CPV 24100000-5 (Ημ. αναρτ. 24.03.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια φαρμακευτικών αερίων με CPV  24100000-5. Προϋπολογισμός: 43.289,83€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 01-04-2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ , CPV 33731110-7. (Ημ. αναρτ. 23.03.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  την προμήθεια ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ, CPV 33731110-7. Προϋπολογισμός: 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 30-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΔΥΟ ΑΠΛΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» Προϋπολογισμός: 19.000€ με ΦΠΑ 24% (Ημ. αναρτ. 22.03.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4003/2-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  «Δύο απλών μικροσκοπίων με εργονομική κεφαλή για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα».  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29/3/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.grΠληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (30-03-2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ».(Ημ. αναρτ. 22.03.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την «Προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου για το Αιματολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»».Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29-03-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» Προϋπολογισμός: 25.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 19.03.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10677/19-3-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός  «Υπερηχοτομογράφου για χρήση στην Χειρουργική Κλινική».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26/3/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (29-03-2021)

 1. GE HEALTHCAR

 2. SAMSUNG

 3. ΠΑΠΟΥΔΗΣ

 4. SIEMENS

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ SPRAY». (Ημ. αναρτ. 17.03.2021)

 Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Β' δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ SPRAY»   του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 22/03/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ.  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BMS ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ TΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝν «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»».  (Ημ. αναρτ. 17.03.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την «Αναβάθμιση προγράμματος BMS Νέας Πτέρυγας του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»».Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 24-03-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤHN  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Η/Ζ  (Ημ. αναρτ. 05.03.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ  Προϋπολογισμός: 29.597,77€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 12-03-2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 49.600€ ΜΕ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 25.02.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7147/23-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Χειρουργικής τράπεζας – Ουρολογικής χειρουργικής χρήσης». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν  μέχρι 2/3/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (02-04-2021)

 1. MEDIC PLAN

 2. ΠΝΟΗ ΑΕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 25.02.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.grτου υπ’ αριθμ. πρωτ. 5265/10-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Διαγνωστικού φορητού υπερήχου μυοσκελετικού».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 2/3/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (29-03-2021)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ SPRAY (Ημ. αναρτ. 19.02.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ SPRAY»   για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 01/03/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. στο diabouleysi@agandreashosp.gr 

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (08-03-2021)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.040,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. (Ημ. αναρτ. 19.02.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6687/19-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός  «Έγχρωμου  φορητού υπερηχοτομογράφου».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26/2/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613-601-852. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (26-02-2021)

 1. GE HEALTHCARE

 2. ΠΑΠΟΥΔΗΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 80.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ   

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.grτου υπ’ αριθμ. πρωτ. 6547/18-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Τροχήλατης χειρουργικής τράπεζας».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 25/2/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613-601-852. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. MEDIC-PLAN (24-02-2021)

2. ΠΝΟΗ (25-2-2021)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β΄ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, CPV 90524200-8. (Ημ. αναρτ. 17.02.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή και της  4ης /2021 με ΑΔΑ 6Λ8Α46906Λ-ΖΛΥ απόφασης ΔΣ , προβαίνει στην ανάρτηση προς  Β ΄δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  CPV 90524200-8.» Προϋπολογισμός: 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23-02-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (ΚΡΥΣΤΑΤΗ)» Προϋπολογισμός: 35.000,00€ με ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 05.02.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4588/5-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Ψυκτικού μικροτόμου (κρυοστάτη)». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 11/2/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών ( Τηλ. 2613-601-852)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ (ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ)», Προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 05.02.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4587/5-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Σταθμού επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέτας)».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 11/2/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών (Τηλ. 2613-601-852).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (17-02-2021)

·        MENARINI 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ MENARINI     (24-2-2021)

        ΑΝΤΙΣΕΛ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ , CPV 33731110-7. (Ημ. αναρτ. 02.02.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ , CPV 33731110-7   Προϋπολογισμός: 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 12-02-2021 ημέρα Παρασκευή      και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (09-03-2021)

1. ΑΝ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ

2. Σ. ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗIGH FLOW OXYGEN THERAPY» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24.800€ ΜΕ ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4054/3-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια «Τεσσάρων (4) φορητών συσκευών High Flow Oxygen Therapy»Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 8/2/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ»Προϋπολογισμός: 13.640,00 € ΜΕ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 02.02.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3634/1-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Βαθμονομητή δόσεων ραδιοφαρμάκων».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 8/2/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(17-02-2021)

MEDIRAY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ«ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 80.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ   (Ημ. αναρτ. 02.02.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3700/1-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Τροχήλατης χειρουργικής τράπεζας». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 9/2/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(17-02-2021)

MEDIC PLAN 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, CPV 90524200-8. (Ημ. αναρτ. 29.01.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή και της  4ης /2021 με ΑΔΑ 6Λ8Α46906Λ-ΖΛΥ απόφασης ΔΣ , προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  CPV 90524200-8.» Προϋπολογισμός: 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 05-02-2021 ημέρα Παρασκευή      και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(10-02-2021)

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΡΙΝΙΚΟΥ CPAP  ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000€ ΜΕ ΦΠΑ  (Ημ. αναρτ. 28.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2885/27-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Μηχανήματος ρινικού CPAP για νεογνά». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 4/2/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.500€ ΜΕ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 28.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2884/27-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Κλίνης ανάνηψης νεογνών».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 4/2/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(17-02-2021)

MEDITRUST

    ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ  «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000€ ΜΕ ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2881/27-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Θερμοκοιτίδας εντατικής νοσηλείας νεογνών». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 4/2/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(17-02-2021)

 DRAEGER

MEDITRUST

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ  «ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΥΨΙΣΥΧΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000€ ΜΕ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 28.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2883/27-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Νεογνικού αναπνευστήρα υψίσυχνου / συμβατικού αερισμού». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 4/2/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.grΠληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(18-02-2021)

1. ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ

2. DRAEGER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ  «MONITOR ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800€ ΜΕ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 28.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2882/27-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Monitor καταγραφής εγκεφαλικής λειτουργίας νεογνών». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 4/2/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ FHD» Προϋπολογισμός: 99.200€ με ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 28.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2322/22.1.2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Πλήρους συστήματος βρογχοσκοπίου FHD». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 3/2/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(18-02-2021)

1. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

2. ΠΡΩΤΟΝ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ» Προϋπολογισμός: 25.000€ με ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 28.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2322/22.1.2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Πολυσωματογραφικού μηχανήματος μελέτης ύπνου». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 3/2/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(18-02-2021)

1. INNOVA MEDICAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΩΝ» Προϋπολογισμός: 35.000€ με ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 28.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2321/22.1.2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Πλυντηρίου βρογχοσκοπίων». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 3/2/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(18-02-2021)

1. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

2. ΠΡΩΤΟΝ

3. MEDIC PLAN

4. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»Προϋπολογισμός: 250.000€ με ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 27.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2323/22.1.2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Ενδοβρογχικού υπερήχου με συνοδό εξοπλισμό». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 3/2/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(18-02-2021)

1. ΠΡΩΤΟΝ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 43.395€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 27.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 31107/14-8-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ειδών ένδυσης και υποδημάτων».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 3/2/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Επέκταση δικτύου αέρα στους θαλάμους 201 έως 205 και στις μονώσεις στο 2ο όροφο του κτιρίου «Νέα Πτέρυγα», λόγω έκτακτων αναγκών εξαιτίας της πανδημίας covid-19, αναβάθμιση του κέντρου αναπνευστικού αέρα και συντήρηση των κέντρων αερίων του Γ.Ν. Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας» (Ημ. αναρτ. 26.01.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την «Επέκταση δικτύου αέρα στους θαλάμους 201 έως 205 και στις μονώσεις στο 2ο όροφο του κτιρίου «Νέα Πτέρυγα», λόγω έκτακτων αναγκών εξαιτίας της πανδημίας covid-19, αναβάθμιση του κέντρου αναπνευστικού αέρα και συντήρηση των κέντρων αερίων του Γ.Ν. Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 1-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια «Τεσσάρων (4) φορητών συσκευών High Flow Oxygen Therapy» Προϋπολογισμός:  24.800€ χωρίς ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 25.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1195/14-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια «Τεσσάρων (4) φορητών συσκευών High Flow Oxygen Therapy» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 1/2/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(02-02-2021)

ELECTROMEDICAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ» Προϋπολογισμός: 31.000€ με ΦΠΑ(24%) (Ημ. αναρτ. 25.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2375/22-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Συστήματος οπτικής βιομετρίας». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Nd: YAG Laser» Προϋπολογισμός: 19.000€ με ΦΠΑ (24%) (Ημ. αναρτ. 25.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2374/22-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών  «Συστήματος Nd: YAG Laser». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  «ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 5X ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ» Προϋπολογισμός: 12.000€ με ΦΠΑ(24%)

 Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51001/28-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Σχισμοειδούς λυχνίας 5Χ με ψηφιακό σύστημα απεικόνισης».  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση
(
e-mail:diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(26-01-2021)

MINOPTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% ΗΤΟΙ 43.400€ ΜΕ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 22.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2276/22-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Συσκευής ουροδυναμικού ελέγχου».  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 49.600€ ΜΕ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 22.01.2021)

 Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2277/22-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Χειρουργικής τράπεζας – Ουρολογικής χειρουργικής χρήσης». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(02-02-2021)

BIOSENSE- ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

MEDIC PLAN

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ ΑΕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Προμήθεια «Υποστηρικτικού εξοπλισμού για το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα σε όλο το νοσοκομείο». Προϋπολογισμός: 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 20.01.2021)
 

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1916/20-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια  «Υποστηρικτικού εξοπλισμού για το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα σε όλο το νοσοκομείο». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι Τετάρτη ημέρα 27/1/2021 και ώρα 14:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:30πμ έως 14:30 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος των εργαστηρίων με δυνατότητα παραγγελίας, παρακολούθησης και επισκόπησης των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων από όλες τις κλινικές, μονάδες, ιατρεία και εργαστήρια του νοσοκομείου». Προϋπολογισμός: 79.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Ημ. αναρτ. 20.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1915/20-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος των εργαστηρίων με δυνατότητα παραγγελίας, παρακολούθησης και επισκόπησης των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων από όλες τις κλινικές, μονάδες, ιατρεία και εργαστήρια του νοσοκομείου».
Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι Τετάρτη ημέρα 27/1/2021 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr
Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:30πμ έως 14:30 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601852
----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια ενός «Μηχανήματος ανίχνευσης του ιού HPV (DNA - Test)»Προϋπολογισμός: 31.000€ με ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 20.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1841/19-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  ενός «Μηχανήματος ανίχνευσης του ιού HPV (DNA - Test)». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26/1/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(27-01-2021)

ΜΕNARINI AE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ (ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ)» Προϋπολογισμός: 40.000,00€ με ΦΠΑ  (Ημ. αναρτ. 19.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1867/19-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Σταθμού επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέτας)». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν  μέχρι 26/1/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(28-01-2021)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΔΕΡΒΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (ΚΡΥΣΤΑΤΗ)» Προϋπολογισμός: 35.000,00€ με ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 19.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1840/19-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Ψυκτικού μικροτόμου (κρυοστάτη)». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26/1/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (28-01-2021)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΔΕΡΒΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 31.400,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 38.936,00€ ΜΕ ΦΠΑ  (Ημ. αναρτ. 19.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1698/18-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο «Ετήσια  συντήρηση – επισκευή των αναπνευστήρων με ανταλλακτικά».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(27-01-2021)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 15.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1436/15-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Διαγνωστικού φορητού υπερήχου μυοσκελετικού». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(26-01-2021)

-PHILIPS

-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια «Δύο απλών μικροσκοπίων με εργονομική κεφαλή για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα» Προϋπολογισμός: 19.000€ με ΦΠΑ 24% (Ημ. αναρτ. 15.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1347/15-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  «Δύο απλών μικροσκοπίων με εργονομική κεφαλή για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(27-01-2021)

- SB BIOANALYTICA ΑΕ

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια ενός Μικροσκοπίου ψηφιακής τεχνολογίας για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα» Προϋπολογισμός: 13.000€ με ΦΠΑ 24% (Ημ. αναρτ. 15.01.2021)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1346/15-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  ενός «Μικροσκοπίου ψηφιακής τεχνολογίας για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(27-01-2021)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» Προϋπολογισμός: 25.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51024/29-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός  «Υπερηχοτομογράφου για χρήση στην Χειρουργική Κλινική». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν  μέχρι 20/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(26-01-2021)

-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

-ΠΑΠΟΥΔΗΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ» Προϋπολογισμός: 13.640,00 € ΜΕ ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1098/13-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Βαθμονομητή δόσεων ραδιοφαρμάκων». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούνμέχρι 20/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(27-01-2021)

- RAYMED

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟY» Προϋπολογισμός: 19.000€ με ΦΠΑ (24%)

 Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51003/28-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Πολυλειτουργικού Ηλεκτρονικού Διαθλασίμετρου».  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Nd: YAG Laser» Προϋπολογισμός: 19.000€ με ΦΠΑ (24%)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51002/28-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Συστήματος Nd: YAG Laser». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούνμέχρι 20/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(25-01-2021)

MINOPTA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ» Προϋπολογισμός: 31.000€ με ΦΠΑ(24%)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51004/28-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Συστήματος Οπτικής Βιομετρίας». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-85

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(25-01-2021)

AMTEC

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  «ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 5X ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ» Προϋπολογισμός: 12.000€ με ΦΠΑ(24%)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51001/28-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Σχισμοειδούς λυχνίας 5Χ με ψηφιακό σύστημα απεικόνισης».  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LUXOR Προϋπολογισμός 15.500€ με ΦΠΑ (24%)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51000/28-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Συστημάτων καταγραφής εικόνας και συμπαρατήρησης για το υπάρχον μικροσκόπιο Luxor».  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613-601-852 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»  (Ημ. αναρτ. 11.01.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»  του Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 18/01/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.  diabouleysi@agandreashosp.gr 

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ»  του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 18/01/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr 

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στοΓρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (09-02-2021)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦIΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, CPV 15000000-8

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς Δημόσια Διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού και συναφή προϊόντων, CPV 15000000-8.Προϋπολογισμός: 419.000,00€. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 30-12-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 31.400,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 38.936,00€ ΜΕ ΦΠΑ.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 48519/9-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο «Ετήσια  συντήρηση – επισκευή των αναπνευστήρων με ανταλλακτικά».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 16/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (15-01-2021)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ   ΓΙΑ  ΤΗΝ ETΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

      ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr  ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ    ΓΙΑ  ΤΗΝ ETΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14-12-2020  ΗΜΕΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ    ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00 π.μ diabouleysi@agandreashosp.gr .ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV  38434560-9 (Ημ. αναρτ. 02.12.2020)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς Β’ δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr  των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  την προμήθεια  ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ) CPV  38434560-9  Προϋπολογισμός: 195.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 08-12-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (09-12-2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» Προϋπολογισμός 144.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 01.12.2020)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β)  προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 46599/27-11-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών  του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Τεσσάρων μηχανημάτων του Αναισθησιολογικού Τμήματος». Προϋπολογισμός: 144.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 7/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail):  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» Προϋπολογισμός: 9.000€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 01.12.2020)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 44723/17-11-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Καταψύκτη πλάσματος για τη Μονάδα Αιμοδοσίας». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(01-12-2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ (Ημ. αναρτ. 24.11.2020)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr   ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ    ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 01-12-2020 ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ    ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00 π.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ   ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr   ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΓΙΑ TΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ   ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 01-12-2020 ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ    ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00 π.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β’ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV  38434520-7 (Ημ. αναρτ. 23.11.2020)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς Β’ δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  την προμήθεια  «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV  38434520-7 Προϋπολογισμός: 79.980,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 27-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, CPV 50750000-7 (Ημ. αναρτ. 18.11.2020)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr  των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο τις Υπηρεσίες Συντήρησης  Ανελκυστήρων με Ανταλλακτικά και CPV 50750000-7.Προϋπολογισμός: 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 25-11-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΤΕΠ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 TOY ΓΝΠΑΤΡΩΝ »

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των  υπ αριθμό. 44405/13-11-2020 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:

1.   «ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΤΕΠ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 TOY ΓΝΠΑΤΡΩΝ στο Νοσοκομείο μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 23-11-2020 την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο

Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» Προϋπολογισμός: 9.000€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Ημ. αναρτ. 17.11.2020)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 44723/17-11-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Καταψύκτη πλάσματος για τη Μονάδα Αιμοδοσίας». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ THN  ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΔΥΟ AKTINOΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ GENERAL MEDICAL MERATE. (Ημ. αναρτ. 13.11.2020)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr   ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΓΙΑ TΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ THN  ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΔΥΟ AKTINOΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ GENERAL MEDICAL MERATE. ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ    20-11-2020  ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΚΑΙ ΩΡΑ: 15:00 μ.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΒΑCK UP) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΩΡΟ»  (Ημ. αναρτ. 13.11.2020)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των  υπ αριθμό. 43663/09-11-2020 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΒΑCK UP) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΩΡΟ» στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 19-11-2020 την ημέρα ΠΕΜΠΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο  Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Ημ. αναρτ. 13.11.2020)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των  υπ αριθμό. 43666/09-11-2020 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» στο Νοσοκομείο μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 19-11-2020 την ημέρα ΠΕΜΠΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο  Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ημ. αναρτ. 13.11.2020)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr   ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΓΙΑ TΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ    20-11-2020  ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00 μ.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς B' δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ»  στο Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 17/11/2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο

Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(27-11-2020)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV  38434520-7   (Ημ. αναρτ. 06.11.2020)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  την προμήθεια  «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV  38434520-7 .Προϋπολογισμός: 79.980,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 13-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(23-11-2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» Προϋπολογισμός 154.364,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 42883/3-11-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Τεσσάρων μηχανημάτων του Αναισθησιολογικού Τμήματος». Προϋπολογισμός: 154.364,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 10/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(01-12-2020)

SANTAIR ΑΕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» Προϋπολογισμός: 9.000€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 42648/2-11-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Καταψύκτη πλάσματος για τη Μονάδα Αιμοδοσίας». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 9/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΗΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 41068/22-10-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «δύο (2) πηνίων για την διενέργεια μαγνητικών τομογραφιών στα νεογνά». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Προϋπολογισμός: 39.000,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 48.360,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών Τηλ. 2613-601-852.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020  με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς  Β΄διαβούλευση των  υπ αριθμό. 40698/20-10-2020 τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ » στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 26-10-2020 την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο  Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Κατασκευή & προμήθεια σιγαστήρα καυστήρα Riello P300 P/G»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr  των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την «Κατασκευή & προμήθεια σιγαστήρα καυστήρα Riello P300 P/G» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26-10-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr .  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 Ζάρπα Μικέ Ελένη Γρ. Προμηθειών Γ. Ν. Πατρών τηλ./φαξ. 2613 601873 email: zarpa@agandreashosp.gr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β' ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ CUFF» (Ημ. αναρτ. 14.10.2020)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Β΄δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ CUFF»  του Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 19/10/2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(20-11-2020)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (Β’ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)  (Ημ. αναρτ. 12.10.2020)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης Διοικητή,προχωρά στην Β’ ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 14-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών Τηλ.2613-601854 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(21-10-2020)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (Ημ. αναρτ. 12.10.2020)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ»  στο Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 19/10/2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr 

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(11-11-2020)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια: «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΡΛ» Προϋπολογισμός: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΑΚΑΜΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΥΤΗΣ 30Ο Προϋπολογισμός: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΑΚΑΜΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΥΤΗΣ 0 Προϋπολογισμός: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ.Προϋπολογισμός: 850,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 15-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601952

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Ετήσια σύμβαση αποφράξεων, καθαρισμών αγωγών και φρεατίων σε χώρους αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β, απόφασης Διοικητή προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο   «Ετήσια σύμβαση αποφράξεων, καθαρισμών αγωγών και φρεατίων σε χώρους αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι ημέρα 12-10-2020 Δευτέρα  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στπ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία». Προϋπολογισμός: 85.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 37877/2-10-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  8/10/2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.  Τηλ. 2613-601-852.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV  38434560-9


Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  την προμήθεια  ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ) CPV  38434560-9  Προϋπολογισμός: 195.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 08-10-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (12-10-2020)

1 ΑΒΒΟΤΤ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια μιας «Επιδαπέδιας φυγοκέντρου ασκών 12 θέσεων για τη Μονάδα Αιμοδοσίας». Προϋπολογισμός: 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 34890/16-9-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια μιας «Επιδαπέδιας φυγοκέντρου ασκών 12 θέσεων για τη Μονάδα Αιμοδοσίας».  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23/9/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.  Τηλ. 2613-601-852.Παρακαλώ για την ανάρτηση των παρατηρήσεων της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ για την 1η δημόσια διαβούλευση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (08-10-2020)

 1. ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία».Προϋπολογισμός: 85.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 35420/21-9-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28/9/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  Παρακαλώ για την ανάρτηση των παρατηρήσεων της εταιρείας MEDICAL LITE AE για την 1η δημόσια διαβούλευση προμήθειας ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ σύστημα ενδοσκόπησης HD με εργαλεία». 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (08-10-2020)

 1. MEDICAL LITE AE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια μιας «Επιδαπέδιας φυγοκέντρου ασκών 12 θέσεων για τη Μονάδα Αιμοδοσίας». Προϋπολογισμός: 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 36648/25-9-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια μιας «Επιδαπέδιας φυγοκέντρου ασκών 12 θέσεων για τη Μονάδα Αιμοδοσίας».  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29/9/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΗΗΕ ΚΑΙ ΣΚΡΑΠ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020  με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των  υπ αριθμό. 35196/17-09-2020 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΗΗΕ ΚΑΙ ΣΚΡΑΠ » στο Νοσοκομείο μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 01-10-2020 την ημέρα ΠΕΜΠΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020  με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των  υπ αριθμό. 35488/21-09-2020 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ » στο Νοσοκομείο μας Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 05-10-2020 την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο

Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία».Προϋπολογισμός: 85.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 35420/21-9-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28/9/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης Διοικητή,προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 25-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών Τηλ.2613-601854 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (08-10-2020)

 1. ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Α' ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ CUFF» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ CUFF»  στο Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 24/09/2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο

Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (14-10-2020)

1. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Α’ δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «ΔΥΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»  στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 24/09/2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο  Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια μιας «Επιδαπέδιας φυγοκέντρου ασκών 12 θέσεων για τη Μονάδα Αιμοδοσίας». Προϋπολογισμός: 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 34890/16-9-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια μιας «Επιδαπέδιας φυγοκέντρου ασκών 12 θέσεων για τη Μονάδα Αιμοδοσίας».  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23/9/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.  Τηλ. 2613-601-852.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

 Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης Διοικητή,προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «Τεχνικές προδιαγραφές καθετήρων μπαλόνι διαστολής οισοφάγου».Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23-09-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών .Τηλ.2613-601854 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  «Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου στη δυτική πλευρά του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του ΓΝΠ ο Άγιος Ανδρέας».

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 34148/10-9-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  «Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου στη δυτική πλευρά του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του ΓΝΠ ο Άγιος Ανδρέας».Προϋπολογισμός: 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23/9/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.  
Τηλ. 2613-601-852

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 17-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Α' ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς  δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ»  στο Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 09/09/2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr  ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ¨ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKISSO »ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  0 9-09-2020  ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ   ΚΑΙ ΩΡΑ:13:00 μ.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Β' ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»


Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Β' δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 07/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LASER ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.

 Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 29552/3-8-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια μιας «Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων».Προϋπολογισμός: 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 8/9/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852 και 2613-601-872.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (14-09-2020)

 1. ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

«τεχνικές προδιαγραφές ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ.»

 Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «τεχνικές προδιαγραφές ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28-08-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών Τηλ.2613-601854 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ    ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΔΥΟ (2) ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ  ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID 19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘ COVID 19 ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ.   

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΔΥΟ (2) ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID 19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘ COVID 19 ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ. Προϋπολογισμός: 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20-08-2020 ημέρα Πέμπτη    και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Α' ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»  στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 31/07/2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο  Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (02-09-2020)

 1. ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ¨ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «TΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 29-07-2020  ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ   ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00 π.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»Προϋπολογισμός 154.364,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια των κάτωθι:

προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 26301/8-7-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Τεσσάρων μηχανημάτων του Αναισθησιολογικού Τμήματος». Προϋπολογισμός: 154.364,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 13/7/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (14-07-2020)

 1. DRAEGER ΑΕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ    ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ», CPV 79571000-9

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  τις  Υπηρεσίες Τηλεφωνητών  Προϋπολογισμός: 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 13-06-2020 ημέρα Δευτερα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ < ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ>

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ ΤΗΣ ΜΕΘ COVID 19 ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 13-07-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια μιας «Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 25409/2-7-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια μιας «Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων». Προϋπολογισμός: 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 9/7/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr
Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών (Τηλ. 2613-601-872).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (10-07-2020)

 1. ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ
 2. KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ»  

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr  ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΓΙΑ «TΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ   08-07-2020  ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ   ΚΑΙ ΩΡΑ:11:00 π.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια μιας «Συσκευής Μηχανικής Υποστήριξης Θωρακικών Συμπιέσεων». Προϋπολογισμός 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 24942/30-6-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια μιας «Συσκευής Μηχανικής Υποστήριξης Θωρακικών Συμπιέσεων». Προϋπολογισμός: 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 6/7/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (08-07-2020)

1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΕ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

«τεχνικές προδιαγραφές λαβίδας θερμής σύλληψης αιμορραγούντων αγγείων

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 991/12-05-2020 με ΑΔΑ ΨΓΑ146906Λ-ΧΡ9 απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «τεχνικές προδιαγραφές λαβίδας θερμής σύλληψης αιμορραγούντων αγγείωνΤυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 30-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών Τηλ.2613-601854 
----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 1. «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» και

 2. «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια   «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Προϋπολογισμός: 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Προϋπολογισμός: 10.292,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 30-06-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601952

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ B ‘ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, CPV 331400000-0.

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς B’ δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , CPV 331400000-0.» Προϋπολογισμός: 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 25-06-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,  CPV 90524200-8.

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  CPV 90524200-8.» Προϋπολογισμός: 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 24-06-2020 ημέρα Τετάρτη     και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια μιας «Συσκευής Μηχανικής Υποστήριξης Θωρακικών Συμπιέσεων». Προϋπολογισμός 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 23097/17-6-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Μιας (1) Συσκευής Μηχανικής Υποστήριξης Θωρακικών Συμπιέσεων». Προϋπολογισμός: 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23/6/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (24-6-2020)

1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

B ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr   ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΓΙΑ TΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ   15-06-2020 ΗΜΕΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ    ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00 π.μ  diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ» CPV 09344000-2

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια «ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ» CPV 09344000-2 Προϋπολογισμός: 278.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 17-06-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, CPV 90524200-8.

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr   των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  CPV 90524200-8.» Προϋπολογισμός: 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 09-06-2020 ημέρα Τρίτη    και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (18-6-2020)

1. VAKTRO

2. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ  ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ  ΠΡΟΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr  ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΓΙΑ TΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ   01-06-2020 ΗΜΕΡΑ  ΔΕ